cart8 0 Koszyk
3 Twoje konto
Kontakt
4 Info

Właścicielem sklepu internetowego trendyJUNIOR.pl jest:

Monika Bakowicz, ul. Środkowa 4; 98-200 Chojne
NIP 8272157429 REGON 386014388

Adres korespondencyjny sklepu: ul. Środkowa 4; 98-200 Chojne

Pozostałe dane kontaktowe: telefon +48 668 171 844, +48 602 585 615

Adres e–mail: kontakt@trendyjunior.pl

Konto bankowe sklepu: 14 2490 0005 0000 4530 4678 7295


Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zalogowanego do konta Klienta.

Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Stałego klienta. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Stałego klienta Cennika indywidualnego w oparciu o analizę historii zakupów danego Klienta w Sklepie internetowym.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy,

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do koszyka i zalogowaniem się do konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularzy dostępnych na różnych stronach Sklepu internetowego, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego

Klient – osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;

Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Konsument – osoba fizyczna (zwana w dalszej części także „Klientem”) dokonująca czynności prawnej, w tym zawarcie umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy Kodeks cywilny).

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w sklepie internetowym lub osobiście (konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Moje Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony www. Klient ma możliwość w szczególności składania zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez Sprzedawcę (zwane dalej Konto).

Oferta – treść oznaczona jako podsumowanie zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Sprzedawca – podmiot prawa, prowadzący działalność gospodarczą, w niniejszym sklepie jest to Trendy Junior Monika Bakowicz; ul. Grunwaldzka 1A, 98-200 Sieradz.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz jego Klientów związanych korzystaniem z Usługi oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rzeczoznawca – specjalista w zakresie odzieży, obuwia, dodatków, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.

Usługa - usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania umów sprzedaży towarów za jego pośrednictwem, dodawania przez Klienta towarów do Koszyka, a także dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez Klienta zamówieniach. Sprzedawca jest usługodawcą a Klient jest usługobiorcą usługi. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.

Sklep internetowy/sklep trendyJUNIOR.PL – serwis internetowy należący do Monika Bakowicz; ul. Środkowa 4, 98-200 Chojne na stronie trendyJUNIOR.pl. Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z informacjami handlowymi oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.


§1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z brzmieniem art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z 2017r. Dz. U. poz. 1219 z późn. zm.) w szczególności:

• zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

• warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

• warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego lub fanpage

• zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy sprzedaży wskazanej w dziale III Regulaminu.

4. Głównym przedmiotem świadczenia jest sprzedaż odzieży niemowlęcej i dziecięcej oraz dodatków odzieżowych.

5. Sklep trendyJUNIOR.pl dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa Producent.

6. Konsument może skontaktować się ze sklepem trendyJUNIOR.pl telefonicznie pod numerem +48 668 171 844 lub +48 602 585 615 oraz pocztę e-mail: kontakt@trendyjunior.pl lub poprzez fanpage.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta

8. Niniejszy Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

1. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet, poczty elektronicznej, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa stron www: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script. Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.

2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

4. Klient może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności zakładania konta dokonać jednorazowego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

5. Utworzenie Konta w Sklepie internetowym przebiega w sposób następujący: Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie konta użytkownika. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta w Sklepie internetowym.

6. Poza podaniem danych osobowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności, tj. poprzez akceptację oświadczenia o treści: „Akceptuję regulamin sklepu i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu rejestracji konta i obsługi transakcji. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania."

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę dotyczy przetwarzania ich w celu rejestracji konta i obsługi transakcji oraz na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie realizacji zamówień (np. kurierzy). Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie i realizację zamówień. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

7. Klient wypełniając formularz rejestracyjny Sklepu internetowego, po zaznaczaniu pola „check box” oznaczającego akceptację regulaminu, polityki prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oraz klikając na przycisk „Zapisz” na stronie Sklepu trendyJUNIOR.pl > zakładka Zarejestruj się oświadcza i potwierdza, że:

• podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,
• podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
• zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Sprzedawcy w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres kontakt@trendyjunior.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony trendyJUNIOR.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

§3. Zawarcie umowy sprzedaży towaru

1. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego dochodzi poprzez:

4.1 Założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta oraz prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

• dokonanie wyboru rodzaju towaru, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”
• kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”;
• w zakładce „Koszyk” kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;
• wypełnij formularz „Uzupełnij adres dostawy i wróć do zakupów”, o ile przy procesie rejestracji dane nie zostały w pełni podane i kliknij „Zapisz”;
• następnie w zakładce "Adres dostawy" podaj adres wysyłki oraz numer telefonu, adres możesz uaktualnić poprzez kliknięcie „Edytuj”; za pomocą przycisku „dodaj nowy adres” możesz dodać nowy adres. W tym miejscu możesz również podać inny adres do faktury niż ten podany do wysyłki. Po uzupełnieniu danych kliknij pole „DALEJ”.
• w zakładce „Sposób dostawy” dokonaj wyboru sposobu dostawy wraz z podanym jego kosztem. Jeżeli chcesz dodać komentarz do swojego zamówienia, zapisz go w wyznaczonym miejscu. Możesz tu wpisać dodatkowe informacje dla kuriera np. nazwa firmy lub numer piętra. Po uzupełnieniu danych kliknij pole „DALEJ”.
• w zakładce „Płatność” dokonaj wyboru dostępnego sposobu płatności, następnie poprzez zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdź zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
• potwierdzeniem woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.2 kupno towaru bez rejestracji:

• dokonanie wyboru rodzaju towaru, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”
• kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”;
• w zakładce „Koszyk” kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;
• wypełnij formularz podając wszystkie podstawowe dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz potwierdź zapoznanie się i akceptację regulaminu i polityki prywatności Sklepu internetowego. Po uzupełnieniu danych kliknij pole „DALEJ”.
• następnie w zakładce "Adres dostawy" podaj adres wysyłki oraz numer telefonu. W tym miejscu możesz również podać inny adres do faktury niż ten podany do wysyłki. Po uzupełnieniu danych kliknij pole „DALEJ”.
• w zakładce „Sposób dostawy” dokonaj wyboru sposobu dostawy wraz z podanym jego kosztem. Jeżeli chcesz dodać komentarz do swojego zamówienia, zapisz go w wyznaczonym miejscu. Możesz tu wpisać dodatkowe informacje dla kuriera np. nazwa firmy lub numer piętra. Po uzupełnieniu danych kliknij pole „DALEJ”.
• w zakładce „Płatność” dokonaj wyboru dostępnego sposobu płatności, następnie poprzez zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdź zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
• potwierdzeniem woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

Zamówienia trendyJUNIOR.pl przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.

Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.

Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

• za pośrednictwem bezpiecznych płatności online „tPay”,
• przelewem na numer konta bankowego: 14 2490 0005 0000 4530 4678 7295
• przesyłka pobraniowa (płatna przy odbiorze przesyłki),
• gotówka przy odbiorze osobistym.

Darmowa dostawa towaru od 250 zł obowiązuje tylko dla zamówień przedpłaconych za pośrednictwem przelewu bankowego tradycyjnego lub za pośrednictwem płatności online „tPay”.

Koszty przesyłki przy przedpłacie:

• wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD / DHL / FedEx= 16,00 PLN
• wysyłka za pośrednictwem Poczta Kurier 48 = 13,00 PLN
• wysyłka za pośrednictwem firmy InPost Paczkomaty = 11,90 PLN
• odbiór osobisty = 0 PLN

Koszty przesyłki pobraniowej - płatne przy odbiorze:

• wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD / DHL / FedEx= 23,00 PLN
• wysyłka za pośrednictwem Poczta Kurier 48 = 18,00 PLN
• odbiór osobisty = 0 PLN

Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem:

• serwisu rozliczeniowego „tPay”- jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
• w przypadku płatności dokonanych przelewem na rachunek bankowy – data wpływu środków pieniężnych na konto,
• w przypadku pobrania z data dostarczenia towaru.

Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie całej Polski za pośrednictwem usług kurierskich lub Pocztą Polską. trendyJUNIOR.pl nie prowadzi sprzedaży poza granicami administracyjnymi Polski.

§4. Reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Sprzedawcy, czyli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@trendyJUNIOR.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

• dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, telefon)
• datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
• dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Musi to być dokument zakupu wydany przed sprzedawcę lub kopia tego dokumentu.

4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5. Sprzedawca na stronie sklepu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.

6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

7. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaję się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.

§5Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, na przykład przez informację wysłaną za pośrednictwem poczty email na adres: kontakt@trendyjunior.pl lub pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot”.

3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Towar należy dostarczyć do sklepu trendyJUNIOR.pl niezwłocznie, jednak nie później niż 10 dni od daty powiadomienia sklepu o odstąpieniu od umowy zakupu. Zwrotu płatności dokonamy na numer konta bankowego podanego w formularzu zwrotu.

§6WYPOWIEDZENIE UMOWY

Właściciel sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

• podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
• dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
• dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
• niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

§7REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD / DHL / FedEx, firmy kurierskiej InPost, Pocztą Polską.

3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 3 (trzech) dni roboczych licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie, z zastrzeżeniem sytuacji, w której przy odbiorze osobistym Klient uiszcza cenę przy pobraniu.

4. Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.

5. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia towaru, termin dostarczenia towaru uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.

7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym obsługi sklepu trendyJUNIOR.pl

8. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy jak w dziale V. poniżej oraz złożenia i opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

§8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Sprzedawca informuje, iż pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest unijna platforma internetowa, tzw. Platforma ODR. Klient ma prawo do skorzystania z niej. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

  1. Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
  2. Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
  4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.

2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Trendy Junior Monika Bakowicz; ul. Środkowa 4, 98-200 Chojne. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

3. Sprzedawcy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2019 r.

5. Załącznikami do Regulaminu są:

a) załącznik nr 1 - wzór formularza zwrotu towaru / odstąpienia od umowy,

b) załącznik nr 2 - wzór formularza reklamacyjnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

3

Szukaj

Możesz skorzystać z popularnych haseł:
Polecane produkty:

Twoje konto

Nie masz konta?
Załóż je tutaj

Zaloguj z Facebook

4